Pastoralno vijeće

Prema kan. 536. I 537. traži se da u svakoj župi bude osnovano Pastoralno i ekonomsko vijeće koje se ravna prema odredbama Nadbiskupa, a pomažu župniku u savjetovanju i upravljanju župnim dobrima, obdržavanje propisa kan. 532.
Kao župnik  Župe Presvetog Srca Marijina-Gospe Fatimske u Splitu, imajući u vidu veličinu župe koja se prostire na tri gradska kotara Blatine- Škrape, Split III i Trstenik, te broj stanovnika koji žive na području naše župe ( oko 20 000), kao i brojnost i različitost škola, ustanova, redovnica, molitvenih zajednica, braniteljske populacije, te ostalih građana i vjernika, predložio sam Nadbiskupskom Ordinarijatu da potvrdi predložene članove ŽPV i EV naše Župe što je Nadbiskupski ordinarijat i potvrdio.
                                                                                              don Pavao Piplica
Čalnovi ŽPV i ŽEV: Martin Čelan, Lucijan Kosor, Milan Lucić, Jozo Rako, Nedjeljko Tandara, Ivica Ušljebrka, Tomislav Slavić, Tomislav Jukić, Petar Škorić, Luka Podrug, Jakov Ćaleta, č.s. Fidelis Jagnjić, Marija Petričević, Ivanka Nejašmić, Ivan Mršić, Matko Begić, Stipe čogelja, Miro Primorac, Petar Šimundža, Gojko Skoko, Marko Gudelj, Mirjana Gambiroža.
ŽPV ima i svoj pravilnik koji nalaže kako vijeće predstavlja i izražava jedinstvo u različitosti karizmi, službi i staleža u župi; potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u Župi na području navještanja, bogoslužja i dobrotvornost te time povezuje djelovanje svećenika i laika; vijeće ima svoje sjedište u prostorijama Župe; župnik ustanovljuje vijeće;članove potvrđuje Nadbikup; predlaganje i izbor kandidata pripravlja i vodi župnik; pravo izbora ima svaki župljanin koji je navršio 18 god. i primio sakramente kršćanske inicijacije, kojise odlikuje čvrstom vjerom; po izboru župnik dostavlja Nadb. Ordinarijatu  popis izabranih i predloženih na potvrdu; Vijeće na prvoj sjednici izabire tajništvo koje čine župnik, tajnik i dva člana; svaki član je dužan pomagati u unapređivanju pastoralne djelatnosti i ima pravo predlagati pitanja koja vijeće razmatra na sjednicama; vijeće razmatra sva pitanja, koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravlja djelatne prijedloge i zaključke te se brine za njihovo provođenje. Zadaće koje su vlastite Vijeću osdnose se na život župnog zajedništva te na poslanje u navještanju, bogoslužju i služenju.
Galvne zadaće Vijeća podrazumjevaju proučavanje stvarnih prilika u župi, a nadbiskupske pastoralne planove prilagođuje svojim prilikama, njih provodi i provjerava; planiranje , pripremanje i provjeravanje pastoralnog djelovanja u Župi i u međužupnom prostoru; težnja zajedničkom pastoralu po planu Nadbiskupije; poticanje različitih karizmi i službi u duhu jedinstva i zajedništva; prije svega podupiranje molitve i djela za rast duhovnih zvanja.
Djelovanje Vijeća odnosi se na pomaganje oblikovanja javnog mijenja, koje će biti naklonjeno kršćanskom slavlju dana Gospodnjeg po obiteljima i župi; otkrivanje i poticanje karizmi i određenih službi koje su u župi potpora da bogoslužje bude lijepo, doživljeno i u skladu s propisima; brigu o uvođenju pojedinaca i obitelji u župno bogoslužje; posvećivanju posebne skrbi siromašnimai socijalno ugroženima; rad u župnome Karitasu; brigu za djelatnu iredovitu suradnju sa građanima i javnim ustanovama u svojem djelokrugu.